GAL PODU ÎNALT

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui” (GAL Podu Inalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început efectiv activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

GAL Podu Inalt este situat in centrul judeţului Vaslui, de o parte şi de alta a DN24 (E581), între municipiile Vaslui la NORD şi Bârlad la SUD. Asociaţia are sediul în sat Deleni, comuna Deleni şi Sucursala în sat Băcăoani, comuna Muntenii de Jos, nr 170.

În plan național, teritoriul GAL Podu Înalt este situat în Regiunea de Nord-Est a României, în centrul județului Vaslui, cuprinzând 16 comune sau UAT, situate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între municipiile Vaslui şi Bârlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Șuletea, Viişoara, Vutcani şi Zorleni. Suprafaţa însumată a teritoriilor celor 16 UAT este de 1087,68 kmp. Teritoriul GAL este traversat Nord-Sud de drumul European E 581 (Bârlad-Crasna) şi drumul național DN 24 (Crasna-Vaslui), precum şi de calea ferată ce leagă municipiile Bârlad, Vaslui şi Iaşi. Cele mai apropiate aeroporturi se află în Iaşi şi Bacău.

GAL Podu Inalt a implementat cu succes o Strategie de Dezvoltare Locala aferenta programului LEADER 2007-2013. Implementarea SDL 2007-2013 a însemnat implementarea unui număr de 61 de proiecte de investiţii în valoare de peste 2.258 milioane euro, având beneficiari atât din mediul privat cât şi din cadrul partenerilor publici (consiliile locale), intr-un teritoriu format din 14 UAT. Desfăşurarea numeroaselor acţiuni de informare şi animare în colaborare cu partenerii publici şi cu cei privaţi din asociaţie, în perioada 2010-2015 a condus la constientizarea oportunitatilor LEADER existente in acest teritoriu. Incepând cu 30.04.2015, au aderat încă două UAT-uri, teritorii care nu au apartinut unui teritoriu LEADER, respectiv comunele Şuletea şi Epureni.

Asociaţia are ca scop:

 1. imbunatatirea guvernantei locale si promovarea potentialului endogen al teritoriului;
 2. consolidarea coerentei teritoriale si implementarea de actiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunitatilor din teritoriul Podu Inalt Vaslui;
 3. elaborarea si implementarea unei strategii integrate ce va da posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate, sa conlucreze si sa interactioneze în folosul comunitatilor rurale;
 4. materializarea strategiei in proiecte ce vor fi implementate în teritoriul Podu Inalt Vaslui, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adauga cofinantarea privata;
 5. acoperirea unei arii largi de actiuni si beneficiari prin accesarea mai multor masuri din cadrul axelor FEADR;
 6. stimularea unor abordari noi si inovative pentru dezvoltarea zonei rurale, încurajate prin flexibilitate si libertate în luarea deciziei privind actiunile ce se doresc a fi puse în practica, cum ar fi: transferul si adaptarea inovatiei generata în alta parte, modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reusit sa le rezolve într-un mod durabil, satisfacator si care pot furniza raspunsuri noi la problemele zonelor rurale;

PROGRAMUL LEADER

La data de 25.03.2016 prin Hotararea nr. 2 a Consiliului Director al Asociatiei GAL Podu Inalt s-a aprobat dobandirea calitatii de asociat pentru un numar de 10 membri si retragerea a 12 membri fondatori, din motive de boala, faliment, deces, Asociatia GAL Podu Inalt fiind formata astfel din 69 membri, care au preluat atributul de implemetare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Podu Inalt ca titular al Autorizatiei de functionare nr. 014 din 25.08.2016 emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Autorizatie in baza careia Asociatia GAL Podu Inalt poate desfasura activitatile specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” si 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” in perioada de programare 2014 – 2020.

Primul pas în abordarea LEADER pentru o parte din Teritoriul acoperit de Parteneriatul GAL Podu Inalt, a fost facut in perioada 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, de către Asociația GAL Podu Inalt care a realizat si implementat în mod participativ printr-o abordare ”de jos în sus” a tuturor actorilor locali implicati, Strategia de Dezvoltare Locală, reusind să aibe o contribuție semnificativăîn dezvoltarea dinamică a comunitații.

Al doilea pas a fost făcut printr-o formulă nouă ”O NOUĂ ABORDARE ÎN DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PODU INALT” pe fondul oferit de instrumentele financiare nerambursabile UE prin PNDR 2014 – 2020 precum și pe baza experienței dobândite anterior, Asociația GAL Podu Inalt asumându-și continuarea dezvoltării de tip LEADER pentru toate cele 16 UAT-uri componente ale Parteneriatului GAL Podu Inalt, aplicând pe sub-măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” cu proiectul ”De la idee la proiect – GAL Podu Inalt”.

Prin acest proiect au fost derulate o serie de activități de animare și întâlniri de consultare cu toți partenerii implicați, cu scopul real de a consolida capacitatea de colaborare și implicare a populației din comunitate, de a identifica astfel nevoile și prioritățile locale și de a direcționa inițiativele locale către o direcție adaptată acestora.

Sprijinul acordat prin Sub-măsura 19.1 a presupus realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală ce va fi implementată și gestionată cu eficiență, eficacitate, economie pe baza experienței acumulate și a viziunii stabilite în consens de către parteneri. 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podu Inalt pentru perioada 2014 – 2020 a fost elaborată cu respectarea cerințelor din fișa Măsurii 19 – ”Dezvoltare Locală LEADER” și a Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecția Strategiilor de dezvoltare locală – Anexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09.03.2016, conform cerințelor specifice ale Programului Național de Dezvoltare Rurală  2014-2020 la data de 11.04.2016 și reprezintă un instrument important pentru Teritoriu în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban – rural, CONTINUÂND ABORDAREA LEADER în Teritoriu.

Obiectivele de dezvoltare rurală atinse prin implementarea SDL sunt rezultatul soluționării nevoilor identificate în teritoriu. Măsurile de finanțare a investițiilor specifice teritoriului LEADER Asociația GAL Podu Inalt, contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.1305/2013:

 1. Favorizarea competitivității agriculturii;
 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Măsurile specifice teritoriului LEADER contribuie la indeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurala ale PAC, prevazute in Reg.1305/2013:

 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii;
 2. Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza prin intermediul a cinci prioritati de dezvoltare rurala:

 • P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale;
 • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
 • P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
 • P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013 vor fi atinse prin implementarea a şapte masuri de finanţare proiectate prin SDL.

În cadrul SDL sunt prevazute doua masuri cu caracter social ce au ca scop sustinerea integrarii minoritatii rome si dezvoltarea infrastructurii sociale, avandu-se in vedere evitarea segregarii prin implicarea activa a minoritatilor, in activitati comune economice, sociale, educative si culturale. Aceste doua masuri vor fi lansate cu prioritate si sunt evidentiate in planul de actiune al SDL. Pentru masura de dezvoltare a infrastructurii sociale, beneficiarii vor putea asigura sustenabilitatea proiectelor solicitand finantare prin POCU–Axa 5, prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU. 

In situatia in care, in cadrul acestor doua masuri, nu se depun proiecte, GAL Podu Înalt poate fi solicitant, respectand legislatia specifica. SDL incurajeaza aplicarea practicilor inovative si sprijina utilizarea in cadrul exploatatiilor, a tehnologiilor si echipamentelor inovative, contribuind la cresterea viabilitatii fermelor si a unei economii rurale sustenabile. Solutiile propuse reprezinta o modalitate inovativa de abordare a problemelor şi de soluţionare a nevoilor identificate in teritoriu. Caracterul inovator al SDL GAL Podu Inalt, deriva din modalitatea prin care parteneriatul isi propune atingerea obiectivelor specifice fiecărei măsuri, respectiv un set de masuri cu caracter inovativ, cel putin la nivel local. Alocarea financiară pe prioritati este prezentata in Anexa 4-Planul de finantare.

Masurile propuse contribuie in mod direct, la indeplinirea a 4 prioritati (P1, P2, P3, P6), prin domeniile de interventie principale si indirect, prin domeniul de interventie secundar (DI 5D), contribuie la P5. In cadrul P1, P2, P3, se sprijina in principal dezvoltarea economica inovativa a agriculturii, atat individual cat si asociativ. P6 are cea mai mare alocare financiara si este orientata spre dezvoltarea infrastructurii la scara mica, susţinerea componentei sociale relevante teritoriului (infrastructura sociala si integrarea comunitatii rome) si sustinerea dezvoltarii afacerilor non-agricole. Implementarea măsurilor aferente P1, P2, P3, trebuie realizata impreuna cu punerea in aplicare a investitiilor specifice P6, pentru o dezvoltare echilibrata si integrata a teritoriului. 

Aspecte geografico – administrative

Comunele sau UAT care alcătuiesc GAL „Podu’ Înalt” se află în centrul județului Vaslui, situate în Podișul Bârladului, aflate în egală măsură la vest și la est de valea străbătută de râul Bârlad, răspândite atât în Colinele Tutovei, cât și în Dealurile Fălciului, mai precis între Valea Tutovei și Depresiunea Elanului, altitudinea fiind cuprinsă între 350-400 m pentru zonele de deal şi 3-6 m pentru terasele formate de-a lungul apelor curgătoare. Principala arteră hidrografică a teritoriului este râul Bârlad, pe un sector de 53,58 km din lungimea sa totală.

Climatul specific zonei este de tip temperat continental, cu nuanţe de excesivitate. Media multianuală a precipitaţiilor atmosferice este de 532,7 mm, constatându-se un regim pluviometric de tip continental, cu un maxim în luna iunie  de 81,9 mm şi un minim în luna februarie de 25,4 mm. În teritoriul GAL Podu Înalt se află patru zone Natura 2000 localizate în următoarele UAT: Albești, Zorleni, Vutcani (2 zone). 

Principalele resurse naturale ale arealului GAL sunt: pădurile (fag, gorun, stejar, tei, cer, garniță, etc.), păşunile naturale, terenul arabil, luciile de apă, nisip, argila, produsele animaliere din zootehnie, etc. În teritoriul GAL sunt caracteristice învelişurile de sol dominate de cernisoluri, după care urmează protisolurile. Din punct de vedere al calităţii terenurilor agricole acestea se încadrează în marea lor majoritate în clasele de bonitare III şi IV (soluri de calitate medie). Teritoriul GAL intră în aria de acoperire a două zone principale de vegetaţie: zona de pădure şi zona de silvostepă. In teritoriul GAL nu exista zone cu valoare naturala ridicata (HNV).

Cu excepția satelor care alcătuiesc comunele Lipovăț și Muntenii de Jos, care aparțineau vechiului județ Vaslui, celelalte comune, până în 1968, făceau parte din vechile structuri administrative numite ținuturi, apoi județe, Tutova și Fălciu. În acest spațiu geografic, în vechime Colinele Tutovei s-au remarcat printr-un teritoriu răzășesc de codri care „după numărul de așezări răzășești era cel mai important din Moldova”, așezări care erau concentrate, în special, în Țara de Jos sau în jumătatea de sud a Moldovei. În general, așezările răzășești era numeroase în zonele de dealuri și păduri, iar în Colinele Tutovei, de pildă, dintre cele 175 de așezări menționate în documentele secolelor XV-XVI, aflate în stăpânirea unor boieri, în secolul al XIX-lea 45 erau răzășești și 37 mixte (răzășești și clăcășești), adică 47% deveniseră răzășești și mixte, rezultând că „o parte însemnată a vechilor așezări boierești deveniseră răzășești”.

Deşi agricultura reprezintă principala ocupaţie şi activitate generatoare de venituri pentru locuitorii din teritoriul GAL, doar 749 salariaţi sunt angajaţi în agricultură, respectiv 13.12% din total salariaţi. Din punct de vedere al pregătirii profesionale se poate observa că ponderea o reprezintă populaţia cu nivel de pregătire gimnazial şi primar respectiv 66.1%, în timp ce populaţia cu studii superioare reprezintă doar 2.48 %.

Suprafaţa arabilă constituie categoria de folosinţă cu cea mai mare pondere în teritoriul GAL. Fâneţele împreună cu păşunile naturale ocupă 16,62 % din suprafața totală a teritoriului, asigurând astfel suprafeţe suficiente pentru furajarea unor efective sporite de animale pentru lapte şi carne.

Exploataţiile agricole individuale deţin în continuare ponderea suprafeţelor agricole utilizate de fermieri, 53,73% din totalul suprafaţei agricole utilizate la nivelul întregului teritoriu GAL, acestea fiind deţinute de persoane în vârstă care practică o agricultură neperformantă, de subzistenţă sau de semi-subzistenţă.

Există Asociaţii de crescători de animale în toate UAT, cu excepţia comunei Vutcani unde temporar nu funcţionează o astfel de structură. Activitatea acestor asociaţii s-a rezumat în ultimii ani doar la accesarea subvenţiei pentru păşune de la APIA, la administrarea acestor suprafeţe în scopul justificării legale a sprijinului primit şi mai puţin sau chiar de loc în colectarea şi valorificarea mai profitabilă a produselor agricole obţinute (carne, lapte, lână,etc). În teritoriul GAL nu există nicio formă asociativă de organizare a producătorilor agricoli, iar la nivel de judeţ situaţia se prezintă descurajator. Fermierii și producatorii din teritoriul GAL Podu Înalt se confruntă cu problema valorificarii produselor la prețuri care să le asigure un trai decent, însă majoritatea sunt reticenți la posibila soluție practicată în contextul european, respectiv asociativitatea.

Cu excepţia unor întreprinderi şi depozite de materiale de construcţii, a unora de confecţii şi de prelucrare a lemnului, a parcurilor eoliene, economia locală din teritoriul GAL este reprezentată preponderent în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare prin firme de morărit şi panificaţie, prese de ulei, o fabrică de oţet, o fabrică de făinuri proteice, o fabrică de nutreţuri combinate, două abatoare de păsări, ferme avicole, exploataţii agricole pomicole, legumicole sau din cultura mare etc. Nu există abatoare şi unităţi de procesare pentru carnea de bovine, porcine sau ovine. Accesul limitat al întreprinderilor din spațiul rural, la credite sau la alte surse de finanţare pentru investiţii le-a împiedicat să-şi modernizeze şi raţionalizeze sistemele de producţie. Majoritatea fermierilor din teritoriul GAL, nu dețin cunoștințe referitoare la protejarea mediului, atenuarea schimbărilor climatice și inovare, despre importanța producerii și utilizarii energiei din surse regenerabile.

Activităţile economice din sectorul terţiar, cum ar fi cele legate de comerţ, transport, servicii, sunt slab reprezentate. Comerţul practicat în teritoriul GAL este cu precădere comerţul cu amănuntul, în magazine mici şi prăvălii săteşti, în pieţe şi oboare, în fiecare UAT se organizează un târg/obor săptămânal care însă nu toate sunt autorizate pentru comerţul cu animale vii. GAL Podu Înalt a obţinut începând cu 02.09.2010, marca înregistrată „Podu Înalt” nr. 111443 pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Mărcilor, conform Legii 84/1998. Un fenomen îngrijorător se înregistrează în domeniul serviciilor şi al activităţilor economice non-agricole. În sate nu există frizerii, ateliere de reparaţii electrocasnice/uzcasnice, ateliere de reparaţii autovehicule, cizmării şi croitorii, alte întreprinderi de prestări servicii sau meşteşuguri: olărit, ţesătorii, ateliere de mobilă sau tâmplărie etc.

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală durabilă. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă. Deşi numărul de şcoli din teritoriul GAL depăşeste necesităţile de şcolarizare, mai ales pe trendul descrescător al populaţiei, calitatea educaţiei este scăzută, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, pe de altă parte datorită nivelului de pregătire al cadrelor didactice. Cele mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază, punerea în siguranţă la seisme şi incendii şi de dotări cu materiale didactice moderne şi de calitate. Dificultăţile populaţiei sunt legate de accesul la  serviciile medicale, acesta fiind împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban–rural al cadrelor medicale şi al intervenţiilor în caz de urgenţă, dar şi de infrastructura medicală insuficientă mai ales în domeniul stomatologic.

informatii

Harta

DATE DE CONTACT

Email: galpoduinalt@galpoduinalt.ro

Website: www.galpoduinalt.ro

Telefon: 0235 302 658

Scroll Up